Arbete kring matsvinn förbättrar miljö och hälsa

Det pågår en kamp mot matförlust och matsvinn. Uppskattningsvis går ungefär en tredjedel av den producerade maten till spillo. Det är en gigantisk omfattning av avfall innebär också betydande resurs-, energi-, miljö- och socioekonomiska effekter.

Politik för bättre avfallshantering

Frågan om att förebygga matsvinn går allt högre upp på den politiska dagordningen. Målet är att minska matförluster genom att förhindra överskottsmat. Man kan minska matsvinnet genom många metoder. En hel del innovativa initiativ tas runt om i världen och vi ser det överallt i samhället, så som skolor, kommuner, privata företag. Nuvarande lagstiftning är designad att minska avfall och främja en cirkulär ekonomi. Även EU har ett stort engagemang för målen för hållbar utveckling (SDG 12.3). Livsmedelsbranschen jobbar aktivt med de tre hållbarhetsfaktorerna (miljö, ekonomi och socialt) på ett holistiskt tillvägagångssätt samtidigt som man tar itu med detaljer längre ner i mathanteringskedjorna.

Att fastställa mängden och orsakerna till matsvinnet gör att vi kan förstå, utforska och etablera innovativa strategier. EU kan genom sina myndigheter sköta övervakning och lagstiftning, vilket ger en positiv utveckling av matsvinn.

Miljö- och hälsoinspektörer jobbar hårt

Kommuner i Sverige har under nämnden miljö och hälsa inspektörer som ständigt håller koll på och utveckla området i det lokala. Det saknas dock kompetens och behovet av utbildad och erfaren personal som miljöinspektör, något som bemanningsföretaget PublicPeople vittnar om. Området inom miljö är så brett och ansvarsområdet sväller. Vi behöver antagligen satsa mer här de kommande åren.

Teknikutveckling för bättre miljö och hälsa

Avancerad teknik och vetenskapliga innovationer i kombination med allmänhetens medvetenhet och efterfrågan på hållbar mat skulle kunna främja den cirkulära ekonomin. Miljöpåverkan som beror av slöseri med mat i konsumentledet eller under processande längs matförsörjningskedjan har visat sig minska rejält i olika studier och tester. Framväxten av modern livsmedelsproduktion erbjuder ett lovande och säkrare tillvägagångssätt inom livsmedelsindustrin. Lösningar för de olika stegen i livsmedelsförsörjningskedjan skapas löpande. Ett specifikt område som kan det bidra är användning av digital teknik, prediktiv analys och artificiell intelligens. Kostnader i produktionen går ner genom att ineffektivitet arbetas bort i leveranskedjan.

En del av maten som går till spillo används som råvara för produktion av bränsle. Vi vet att Stockholms lokaltrafik har kört sina bussar med inblandning av etanol under lång tid. Sålunda har utvecklingen av bioraffinaderiet för matavfall till biogas och biobränsle ökat återvinningen i industriella system med bättre nyttjande av naturresurser och förbättrad miljö.